Zpracování osobních údajů

Milí táborníci,

v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom se s vámi rádi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, o jaké osobní údaje se jedná a jak jsou u nás zabezpečeny. Jakýkoliv údaj, který po vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese [email protected].

1. Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává spolek Hacker camp crew z.s., Sakařova 1102, Pardubice 530 03, IČO: 17130476 (dále jen: „Hacker camp“).

Vzhledem k tomu, že Hacker camp není správcem, jehož činnost odpovídá popisu dle čl. 37 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Hacker camp nejmenuje pověřence pro ochranu údajů. Svá práva související s vašimi osobními údaji můžete kdykoliv uplatnit na shora uvedené adrese, případně elektronicky prostřednictvím adresy [email protected].

2. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na akcích Hacker campu, na základě účastnické, partnerské či obdobné spolupráce s námi na těchto akcích a na základě vaší aktivity na našem webu.

Registrační údaje

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Společnost
 • Fakturační údaje
 • Otázky týkající se ubytování, dopravy či zapojení do programu
 • Jméno a příjmení, e-mail a telefon kontaktních osob, které uvádíte se souhlasem těchto osob v případě, že vyplňujete náš formulář za 3. osoby
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z akcí, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích, případně webových stránkách a sociálních sítích námi prověřených partnerů.
 • Zpětná vazba z akce, které se zúčastníte.
 • V případě, že se zúčastníte určitého průzkumu Hacker campu, zpracováváme vyplňované údaje anonymně pro statistické účely. V určitých případech po Vás můžeme požadovat Vaši e-mailovou adresu, tu však nebudeme zpracovávat společně s ostatními údaji. Slouží pouze k zamezení vyplnění velkého množství odpovědí jednou osobou, případně pro zaslání (anonymních) výsledků průzkumu, pokud si o ně účastník zažádá.

Fakturační údaje

 • Jméno a příjmení
 • IČ, příp. DIČ
 • Adresa bydliště/sídlo

Ochrana osobních údajů

Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

3. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • přihlašování na naše akce.
 • výběru účastníků na naše akce.
 • pořádání a organizace konferencí a jiných akcí.
 • zaslání informací o spuštění přihlašování na určitou akci, přihlásíte-li se k odběru.
 • vyhodnocení zpětné vazby z akcí, případně k jejímu zveřejnění (k tomu však dojde pouze na základě Vámi uděleného souhlasu).
 • zabezpečení naší stránky.
 • provozování naší stránky.
 • zlepšování našich služeb.
 • navázání a udržování partnerské spolupráce.
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány.
 • prezentace naší činnosti na webu/sociálních sítích.
 • vykazování naší činnosti v souvislosti s projekty, kterých se účastníme (týká se zejména fotografií)
 • zveřejňování zpětné vazby z akcí, spolu s vaším jménem a fotografií (na základě vámi uděleného souhlasu).

4. Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • při účasti na workshopu také případně partneři, kteří poskytují prostory. Ti mohou získat např. vaše jméno a příjmení pro vstup do budovy, nebo e-mailovou adresu pro připojení k síti wi-fi.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Délka zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu 3 let od vaší účasti na akci, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně vaší účasti apod.

Osobní údaje pro účely plnění dalších smluv zpracováváme po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

Osobní údaje uvedené ve fakturách zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let.

Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní akci.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním informací, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ze zasílání informací se můžete vždy odhlásit způsobem uvedeným na této stránce.

Váš feedback budeme zpracovávat po dobu 10 let od vašeho přihlášení.

Osobní údaje, které se týkají speciálních zdravotních potřeb účastníků smažeme 3 měsíce po konání události, pro niž byly nezbytné. Po tyto 3 měsíce údaje uchováváme pouze pro případ sporů a nezbytných vyjasňování (např. proč jsme určitou část dotací využili právě na asistenty apod.).

6. Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a Hacker camp, na základě níž se účastníte akcí;
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let);
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu);
 • vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z akcí nebo vám můžeme zasílat informace.

7. Zabezpečení údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Tak jako u všech ostatních společností, není ani u nás objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. To znamená, že není možné na 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže získat přístup třetí osoba, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

K plnému zajištění bezpečnosti vašich údajů však potřebujeme také vaši pomoc a odpovědné chování. Prosíme vás tedy o uchovávání svého hesla a dalších přístupových údajů k našemu webu v tajnosti a dodržování základních bezpečnostních zásad. Pamatujte prosím, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

8. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Soubory cookie nepoužíváme k zo­brazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce.

9. Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: [email protected].

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

10. Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese [email protected]

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abys nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.